Во ливаѓе ладен извор има

Vo livagje laden izvor ima

Во ливаѓе ладен извор има

(Развивај горо зелена)

Дојде пролет, на бистра планина,
заблејале, стада неброени.
Во љиваѓе, ладен извор има,
крај изворот, трева зелена.

Развивај горо зелена,
разграни гранки широко,
направи сенки ладовни,
стадото да ми пладнува.
Цветајте росни ливаѓе,
околу Лазарополе,
таму ми срце остана,
планино, моја рудино.

Во тревата, листе папирово,
во листето, ситно напишано:
- Кој се сака и да си се земе,
голем грев е млади да разделиш.

Развивај горо зелена,
разграни гранки широко,
направи сенки ладовни,
стадото да ми пладнува.
Цветајте росни ливаѓе,
околу Лазарополе,
таму ми срце остана,
планино, моја рудино.

Vo livagje laden izvor ima

(Razvivaj goro zelena)

Dojde prolet, na bistra planina,
zablejale, stada nebroeni.
Vo ljivagje, laden izvor ima,
kraj izvorot, treva zelena.

Razvivaj goro zelena,
razgrani granki shiroko,
napravi senki ladovni,
stadoto da mi pladnuva.
Cvetajte rosni livagje,
okolu Lazaropole,
tamu mi srce ostana,
planino, moja rudino.

Vo trevata, liste papirovo,
vo listeto, sitno napishano:
- Koj se saka i da si se zeme,
golem grev e mladi da razdelish.

Razvivaj goro zelena,
razgrani granki shiroko,
napravi senki ladovni,
stadoto da mi pladnuva.
Cvetajte rosni livagje,
okolu Lazaropole,
tamu mi srce ostana,
planino, moja rudino.Date added: 08.06.2009
Popularity: 7471
Rating: 4.5 from 6 votes