Ако умрам Македонијо

Ako umram Makedonijo

Ако умрам Македонијо

Ако умрам, еј Македонци,
ова срце закопајте го,
таму долу на сред Солунско,
па да никне ѕвоно големо
што ќе бие и раскажува:
тука земја е македонска!

Македонијо, на нас душата
ни е горе на врв Пирина,
срце долу - на сред Солуна,
крвта - бистра вода Вардарска.

Ако умрам Македонијо,
пуста душа нека полета.
Таму горе, меѓу облаци,
да се стори сокол Пирински,
глас да пушти и раскажува:
тука земја е македонска!

Македонијо, на нас душата
ни е горе на врв Пирина,
срце долу - на сред Солуна,
крвта - бистра вода Вардарска.

Ако умрам, еј Македонци,
од кај Вруток да ме пуштите.
Па да тргнам, да си поминам,
да ја видам, да ја исплачам,
таа малку што ни остана
света земја, македонска.

Македонијо, на нас душата
ни е горе на врв Пирина,
срце долу - на сред Солуна,
крвта - бистра вода Вардарска.
Ако умрам Македонијо!

Ako umram Makedonijo

Ako umram, ej Makedonci,
ova srce zakopajte go,
tamu dolu na sred Solunsko,
pa da nikne dzvono golemo
shto kje bie i raskazhuva:
tuka zemja e makedonska!

Makedonijo, na nas dushata
ni e gore na vrv Pirina,
srce dolu - na sred Soluna,
krvta - bistra voda Vardarska.

Ako umram Makedonijo,
pusta dusha neka poleta.
Tamu gore, megju oblaci,
da se stori sokol Pirinski,
glas da pushti i raskazhuva:
tuka zemja e makedonska!

Makedonijo, na nas dushata
ni e gore na vrv Pirina,
srce dolu - na sred Soluna,
krvta - bistra voda Vardarska.

Ako umram, ej Makedonci,
od kaj Vrutok da me pushtite.
Pa da trgnam, da si pominam,
da ja vidam, da ja isplacham,
taa malku shto ni ostana
sveta zemja, makedonska.

Makedonijo, na nas dushata
ni e gore na vrv Pirina,
srce dolu - na sred Soluna,
krvta - bistra voda Vardarska.
Ako umram Makedonijo!Date added: 19.06.2017
Popularity: 1635
Rating: 4.5 from 6 votes