Мила Македонијо

Mila Makedonijo

Мила Македонијо

Бог да ги бие и убие
предавниците и душманите,
бог да ги бие и убие
кодошите и јаничарите.
Мила Македонијо, од нив страдаш ти,
од своите изроди македонски.

Со векови постоиме,
со векови се бориме,
вера не изгубивме,
име не променивме.
Од Александар и Самуил,
до Гоце Делчев и ден денешен.

Бог да ги бие и убие
предавниците и душманите.
Име што сакаат да ни променат,
името наше многувековно.
Мила Македонијо, од нив страдаш ти,
од своите изроди македонски.

Mila Makedonijo

Bog da gi bie i ubie
predavnicite i dushmanite,
bog da gi bie i ubie
kodoshite i janicharite.
Mila Makedonijo, od niv stradash ti,
od svoite izrodi makedonski.

So vekovi postoime,
so vekovi se borime,
vera ne izgubivme,
ime ne promenivme.
Od Aleksandar i Samuil,
do Goce Delchev i den deneshen.

Bog da gi bie i ubie
predavnicite i dushmanite.
Ime shto sakaat da ni promenat,
imeto nashe mnoguvekovno.
Mila Makedonijo, od niv stradash ti,
od svoite izrodi makedonski.Date added: 19.06.2017
Popularity: 2365
Rating: 4.75 from 8 votes