Турци во село слегоа

Turci vo selo slegoa

Турци во село слегоа

Турци во село слегоа
и в' наш'та куќа влегоа,
никој во куќи немаше,
сите комшии скриени.

Турци ми порти кршеа,
в' бели одаи влегоа,
в' бели одаи влегоа,
убава мома бараа.

Турци на глас ни викаа:
- Каде сте, море каури,
нека излези момата,
бегот што ви ја побара!

Ако не кандисувате,
целото село ќе гори,
момата ќе ја грабиме,
на бегот ќе ја носиме,
на бегот ќе ја носиме,
до вечер што му таксавме.

Turci vo selo slegoa

Turci vo selo slegoa
i v' nash'ta kukja vlegoa,
nikoj vo kukji nemashe,
site komshii skrieni.

Turci mi porti krshea,
v' beli odai vlegoa,
v' beli odai vlegoa,
ubava moma baraa.

Turci na glas ni vikaa:
- Kade ste, more kauri,
neka izlezi momata,
begot shto vi ja pobara!

Ako ne kandisuvate,
celoto selo kje gori,
momata kje ja grabime,
na begot kje ja nosime,
na begot kje ja nosime,
do vecher shto mu taksavme.Date added: 28.09.2017
Popularity: 1146
Rating: 4.25 from 4 votes