Посеал дедо леа босилок

Poseal dedo lea bosilok

Посеал дедо леа босилок

Посеал дедо леа босилок,
дење ја садел, ноќе му ја крале,
цм, нм, цм, нм, ноќе му ја крале.

Ми фанал дедо до три ле моми,
ми фанал дедо до три ле моми,
цм, нм, цм, нм, до три ле моми.

Првата вели: - Пушти ме дедо,
пушти ме дедо, јас сум си попова,
цм, нм, цм, нм, јас сум си попова.

- Ако си попова, сега си готова,
ако си попова, сега си готова,
цм, нм, цм, нм, сега си готова.

Другата вели: - Пушти ме дедо,
пушти ме дедо, јас сум ти унука,
цм, нм, цм, нм, јас сум ти унука.

- Ако си унука, сега си у рука,
ако си унука, сега си у рука,
цм, нм, цм, нм, сега си у рука.

Третата вели: - Пушти ме дедо,
пушти ме дедо, ќе ти најдам баба,
цм, нм, цм, нм, ќе ти најдам баба.

- Што ќе ми баба при тебе млада,
што ќе ми баба, при тебе млада,
цм, нм, цм, нм, при тебе млада?

Poseal dedo lea bosilok

Poseal dedo lea bosilok,
denje ja sadel, nokje mu ja krale,
cm, nm, cm, nm, nokje mu ja krale.

Mi fanal dedo do tri le momi,
mi fanal dedo do tri le momi,
cm, nm, cm, nm, do tri le momi.

Prvata veli: - Pushti me dedo,
pushti me dedo, jas sum si popova,
cm, nm, cm, nm, jas sum si popova.

- Ako si popova, sega si gotova,
ako si popova, sega si gotova,
cm, nm, cm, nm, sega si gotova.

Drugata veli: - Pushti me dedo,
pushti me dedo, jas sum ti unuka,
cm, nm, cm, nm, jas sum ti unuka.

- Ako si unuka, sega si u ruka,
ako si unuka, sega si u ruka,
cm, nm, cm, nm, sega si u ruka.

Tretata veli: - Pushti me dedo,
pushti me dedo, kje ti najdam baba,
cm, nm, cm, nm, kje ti najdam baba.

- Shto kje mi baba pri tebe mlada,
shto kje mi baba, pri tebe mlada,
cm, nm, cm, nm, pri tebe mlada?

Grandpa sowed a bed of basil

Grandpa sowed a bed of basil,
he sowed during the day, by night it got stolen,
hey, hey, by night it got stolen.

Grandpa caught three young ladies,
grandpa caught three young ladies,
hey, hey, three young ladies.

The first one said: - Let me go, grandpa,
let me go grandpa, I belong to the priest,
hey, hey, I belong to the priest.

- If you belong to the priest, now you are done,
if you belong to the priest, now you are done,
hey, hey, now you are done.

The second one said: - Let me go, grandpa,
let me go grandpa, I am your grandchild,
hey, hey, I am your grandchild.

- If you are my grandchild, I've got you in my hands,
if you are my grandchild, I've got you in my hands,
hey, hey, I've got you in my hands.

The third one said: - Let me go, grandpa,
let me go grandpa, I will find you a grandma,
hey, hey, I will find you a grandma.

- Why would I need a grandma, when I have a young lady like you,
why would I need a grandma, when I have a young lady like you,
hey, hey, when I have a young lady like you?Date added: 02.10.2017
Popularity: 1381
Rating: 3.5 from 2 votes