Ѓорѓија море терзија

Gjorgjija more terzija

Ѓорѓија море терзија

- Ѓорѓија море терзија,
сошиј ми една ќурдија,
без аршин да ја измериш,
без конци да ја сошиеш,
од око да ја ујдисаш,
ќурдија да ми сошиеш,
од око да ја направиш,
ќурдија да ми ујдисаш.

- Ах мори Доце Попова,
ќурдија ќе ти сошијам,
од сенка мера ќе земам,
со педа ќе ја измерам,
со восок ќе ја излепам,
ќурдија ќе ти ујдисам,
со восок ќе ја излепам,
ќурдија ќе ти ујдисам.

Ах мори Доце Попова,
ти да ми месиш погача,
без сито брашно да сееш,
без вода да ја замесиш,
без огон да ја испечеш,
бела погача да јадам,
бела погача да јадам,
од тебе Доце Попова.

- Ах море Ѓорѓи терзија,
погача ќе ти замесам,
со трепки брашно ќе сеам,
со солзи ќе ја замесам,
на гради ќе ја испечам
и тебе Ѓорѓи ќе земам,
и тебе Ѓорѓи ќе земам,
со тебе век да векувам.


Забелешка: „терзија“ значи кројач, „ќурдија“ е горна облека, „аршин“ е стара мерка за должина, а „ујдиса“ значи да се подеси за да пасува.

Gjorgjija more terzija

- Gjorgjija more terzija,
soshij mi edna kjurdija,
bez arshin da ja izmerish,
bez konci da ja soshiesh,
od oko da ja ujdisash,
kjurdija da mi soshiesh,
od oko da ja napravish,
kjurdija da mi ujdisash.

- Ah mori Doce Popova,
kjurdija kje ti soshijam,
od senka mera kje zemam,
so peda kje ja izmeram,
so vosok kje ja izlepam,
kjurdija kje ti ujdisam,
so vosok kje ja izlepam,
kjurdija kje ti ujdisam.

Ah mori Doce Popova,
ti da mi mesish pogacha,
bez sito brashno da seesh,
bez voda da ja zamesish,
bez ogon da ja ispechesh,
bela pogacha da jadam,
bela pogacha da jadam,
od tebe Doce Popova.

- Ah more Gjorgji terzija,
pogacha kje ti zamesam,
so trepki brashno kje seam,
so solzi kje ja zamesam,
na gradi kje ja ispecham
i tebe Gjorgji kje zemam,
i tebe Gjorgji kje zemam,
so tebe vek da vekuvam.


Zabeleshka: „terzija“ znachi krojach, „kjurdija“ e gorna obleka, „arshin“ e stara merka za dolzhina, a „ujdisa“ znachi da se podesi za da pasuva.Date added: 03.12.2017
Popularity: 1308
Rating: 4.8 from 10 votes