Челник Пејо

Chelnik Pejo

Челник Пејо

Челник Пејо, леле, овци чува,
овци чува, леле, на планина.

Го догледа, леле, арамија,
арамија, леле, горски змија.
Абер стори, леле, арамија,
на четето, леле, горски змии.

Го фатија, леле, челник Пејо,
му врзаа, леле, двете раце.
Челник Пејо им се жално моли:
- Пуштете ми барем една рака.

Да соберам, леле, мојто стадо,
стадо ми е, леле, растурено.

Chelnik Pejo

Chelnik Pejo, lele, ovci chuva,
ovci chuva, lele, na planina.

Go dogleda, lele, aramija,
aramija, lele, gorski zmija.
Aber stori, lele, aramija,
na cheteto, lele, gorski zmii.

Go fatija, lele, chelnik Pejo,
mu vrzaa, lele, dvete race.
Chelnik Pejo im se zhalno moli:
- Pushtete mi barem edna raka.

Da soberam, lele, mojto stado,
stado mi e, lele, rastureno.Date added: 18.02.2018
Popularity: 886
Rating: 4 from 2 votes