Легнало лудо, заспало

Legnalo ludo, zaspalo

Легнало лудо, заспало

Легнало лудо, заспало,
сладок си сон сонувало,
за едно моме убаво,
селанче, селанче.

На сон му дојде девојче,
на бели му гради легнало,
на сон му дојде убаво
девојче, девојче.

В' десна му рака заспало,
како куршумче тежеше,
како жарче жежеше,
девојче, девојче.

Тргна се, лудо, разбуди,
нема го моме крај него:
- Ај да се себе убодам,
без мало селанче.

Legnalo ludo, zaspalo

Legnalo ludo, zaspalo,
sladok si son sonuvalo,
za edno mome ubavo,
selanche, selanche.

Na son mu dojde devojche,
na beli mu gradi legnalo,
na son mu dojde ubavo
devojche, devojche.

V' desna mu raka zaspalo,
kako kurshumche tezheshe,
kako zharche zhezheshe,
devojche, devojche.

Trgna se, ludo, razbudi,
nema go mome kraj nego:
- Aj da se sebe ubodam,
bez malo selanche.Date added: 28.02.2018
Popularity: 797
Rating: 3 from 1 votes