Песна за Сирма војвода

Pesna za Sirma vojvoda

Песна за Сирма војвода

Каде се чуло, видело,
мома војвода да биде?
На седумдесет другари,
на тие гори зелени,
на тие гори зелени,
на тие води студени.

Сирма на другари говори:
- Тоа со лутина не бива,
ќе врземе прстен на бука,
пукајте редум на нишан,
кој ќе ми прстен прониже,
тој ќе ми биде војвода.

Сите си редум пукаа,
никој ми прстен не удри,
Сирма ми вели, говори:
- Подајте ми мене пушката!
Пукна ми пушка од рака,
прстенот падна под бука.

Пак Сирма им вели, говори:
- Ќе фрламе камен, другари,
кој ќе ми камен натфрли,
тој ќе ми биде војвода,
тој ќе ми биде војвода,
на седумдесет другари.

Сите си камен фрлаа,
никој си камен не натфрли,
Сирма си камен натфрли,
десет чекори потаму.
Тогај ја Сирма избраа,
војвода Сирма да биде.

Pesna za Sirma vojvoda

Kade se chulo, videlo,
moma vojvoda da bide?
Na sedumdeset drugari,
na tie gori zeleni,
na tie gori zeleni,
na tie vodi studeni.

Sirma na drugari govori:
- Toa so lutina ne biva,
kje vrzeme prsten na buka,
pukajte redum na nishan,
koj kje mi prsten pronizhe,
toj kje mi bide vojvoda.

Site si redum pukaa,
nikoj mi prsten ne udri,
Sirma mi veli, govori:
- Podajte mi mene pushkata!
Pukna mi pushka od raka,
prstenot padna pod buka.

Pak Sirma im veli, govori:
- Kje frlame kamen, drugari,
koj kje mi kamen natfrli,
toj kje mi bide vojvoda,
toj kje mi bide vojvoda,
na sedumdeset drugari.

Site si kamen frlaa,
nikoj si kamen ne natfrli,
Sirma si kamen natfrli,
deset chekori potamu.
Togaj ja Sirma izbraa,
vojvoda Sirma da bide.Date added: 20.03.2018
Popularity: 1821
Rating: 4.63 from 8 votes