Попадна слана по поле

Popadna slana po pole

Попадна слана по поле

Попадна слана по поле,
сето го поле покрило.
Сал едно дрво остана
и на дрвото врзана,
врзана Стојна Паскова.

Бог да бие Тино мори,
Тино мори, твојта стара мајка,
Тино мори, Тино мори,
твојот стари татко, деј.

Што ми те армасаа Тино,
Тино мори мошне надалеку,
Тино мори, Тино мори,
дур' на Гевгелија, деј.

Дур' на Гевгелија, Тино,
Тино мори, за Дељо Турунџула,
Тино мори, Тино мори,
за Дељо Турунџула, деј.

Дељо море лежи, Тино,
Тино мори, Дељо ќе да умре,
Тино мори, Тино мори,
Дељо ќе да умре, деј.

- Море пазам ве, пазам,
да ве испазам, да ве дограбам.
Море да ве дограбам,
в' темни темници, тесни сокаци.

- Море не ќе нè грабиш,
што ќе ни правиш,
што ќе ни чиниш,
море не сме јаболка,
да нè расечеш,
да нè изедеш.

- Море пазам ве, пазам,
да ве испазам, да ве дограбам.
Море да ве дограбам,
в' темни темници, тесни сокаци.

Popadna slana po pole

Popadna slana po pole,
seto go pole pokrilo.
Sal edno drvo ostana
i na drvoto vrzana,
vrzana Stojna Paskova.

Bog da bie Tino mori,
Tino mori, tvojta stara majka,
Tino mori, Tino mori,
tvojot stari tatko, dej.

Shto mi te armasaa Tino,
Tino mori moshne nadaleku,
Tino mori, Tino mori,
dur' na Gevgelija, dej.

Dur' na Gevgelija, Tino,
Tino mori, za Deljo Turundzhula,
Tino mori, Tino mori,
za Deljo Turundzhula, dej.

Deljo more lezhi, Tino,
Tino mori, Deljo kje da umre,
Tino mori, Tino mori,
Deljo kje da umre, dej.

- More pazam ve, pazam,
da ve ispazam, da ve dograbam.
More da ve dograbam,
v' temni temnici, tesni sokaci.

- More ne kje nè grabish,
shto kje ni pravish,
shto kje ni chinish,
more ne sme jabolka,
da nè rasechesh,
da nè izedesh.

- More pazam ve, pazam,
da ve ispazam, da ve dograbam.
More da ve dograbam,
v' temni temnici, tesni sokaci.Date added: 06.04.2018
Popularity: 681
Rating: 4 from 2 votes