Мори сваќе

Mori svakje

Мори сваќе

- Мори сваќе, сваќе, пуста сваќе,
мори што ми даде пуста снаа,
мори за нива е мрзелива,
мори а за дома, ич не ја бива.

Мори јас ѝ реков да замете,
мори мете, мете, два дни, три дни,
мори мете, мете, два дни, три дни,
мори а ѓубрето зад вратата.

Мори јас ѝ реков да замеси,
мори си замеси ракавите,
мори си замеси ракавите,
мори и раците до лактите.

Мори ја гу пратив за на вода,
мори си искрши двете стомни,
мори си искрши двете стомни,
мори си загуби опинците.

- Море свате, свате, црни свате,
море каква снаа ти пак сакаш,
море бела, бела, ем дебела,
море за момчето арно ја бива.

Море свате, свате, пусти свате,
море каков зетко ти ми даде,
море во нозете испокривен,
море во грбот е подгрбавен.
Море во грбот е подгрбавен,
море на главата влакно си нема.

Mori svakje

- Mori svakje, svakje, pusta svakje,
mori shto mi dade pusta snaa,
mori za niva e mrzeliva,
mori a za doma, ich ne ja biva.

Mori jas ì rekov da zamete,
mori mete, mete, dva dni, tri dni,
mori mete, mete, dva dni, tri dni,
mori a gjubreto zad vratata.

Mori jas ì rekov da zamesi,
mori si zamesi rakavite,
mori si zamesi rakavite,
mori i racite do laktite.

Mori ja gu prativ za na voda,
mori si iskrshi dvete stomni,
mori si iskrshi dvete stomni,
mori si zagubi opincite.

- More svate, svate, crni svate,
more kakva snaa ti pak sakash,
more bela, bela, em debela,
more za momcheto arno ja biva.

More svate, svate, pusti svate,
more kakov zetko ti mi dade,
more vo nozete ispokriven,
more vo grbot e podgrbaven.
More vo grbot e podgrbaven,
more na glavata vlakno si nema.Date added: 06.04.2018
Popularity: 750
Rating: 4.5 from 4 votes