Василка стои на порти

Vasilka stoi na porti

Василка стои на порти

Василка стои на порти,
Јонче ми врви крај порти џанам,
Јонче ми врви крај порти.
- Василке, бела коконо,
иди ја прашај мајка ти џанам,
мајка ти Васке, татко ти.

Васке, мори лично моме,
Васке, умирам за тебе,
Васке, мори лично моме,
Васке, изгорев за тебе.

Појди ја прашај мајка ти,
мајка ти, Васке, татко ти џанам,
мајка ти Васке, татко ти.
Дал' ќе те даде за мене,
за мене, Јонче бекрија џанам,
за мене Јонче бекрија.

Васке, мори лично моме,
Васке, умирам за тебе,
Васке, мори лично моме,
Васке, изгорев за тебе.

- Мама на тате велеше,
не ќе ме дава за тебе џанам,
за тебе, Јонче бекрија.
Оти си голем бекрија,
бекрија, ем пијаница џанам,
бекрија, ем пијаница.

Јонче, море лично момче,
Јонче, умирам за тебе,
Јонче море лично момче,
Јонче изгорев за тебе.

- Василке моме убаво,
не си ја слушај мајка ти џанам,
мајка ти Васке, татко ти,
кога се ние сакаме,
ај да се двајца земиме џанам,
ај да се двајца земиме.

Васке, мори лично моме,
Васке, умирам за тебе,
- Јонче, море лично момче,
Јонче, изгорев за тебе.

Vasilka stoi na porti

Vasilka stoi na porti,
Jonche mi vrvi kraj porti dzhanam,
Jonche mi vrvi kraj porti.
- Vasilke, bela kokono,
idi ja prashaj majka ti dzhanam,
majka ti Vaske, tatko ti.

Vaske, mori lichno mome,
Vaske, umiram za tebe,
Vaske, mori lichno mome,
Vaske, izgorev za tebe.

Pojdi ja prashaj majka ti,
majka ti, Vaske, tatko ti dzhanam,
majka ti Vaske, tatko ti.
Dal' kje te dade za mene,
za mene, Jonche bekrija dzhanam,
za mene Jonche bekrija.

Vaske, mori lichno mome,
Vaske, umiram za tebe,
Vaske, mori lichno mome,
Vaske, izgorev za tebe.

- Mama na tate veleshe,
ne kje me dava za tebe dzhanam,
za tebe, Jonche bekrija.
Oti si golem bekrija,
bekrija, em pijanica dzhanam,
bekrija, em pijanica.

Jonche, more lichno momche,
Jonche, umiram za tebe,
Jonche more lichno momche,
Jonche izgorev za tebe.

- Vasilke mome ubavo,
ne si ja slushaj majka ti dzhanam,
majka ti Vaske, tatko ti,
koga se nie sakame,
aj da se dvajca zemime dzhanam,
aj da se dvajca zemime.

Vaske, mori lichno mome,
Vaske, umiram za tebe,
- Jonche, more lichno momche,
Jonche, izgorev za tebe.Date added: 06.04.2018
Popularity: 749
Rating: 4.33 from 3 votes