Нели си пусто свршеница

Neli si pusto svrshenica

Нели си пусто свршеница

- Нели си пусто свршеница,
зошто на пенџере стоеше?
Ој Рајне, Рајне Макниево,
ексик да ти е, Рајне, живота.

Зошто на пенџере седеше,
зошто ишарет ми даваше?
Ој Рајне, Рајне Макниево,
ексик да ти е, Рајне, живота.

- Три години Заре се сакавме,
а па зашто не се зедовме?
Ој Заре, Заре, жив да не бидеш,
ти тоа што ми го направи.

Neli si pusto svrshenica

- Neli si pusto svrshenica,
zoshto na pendzhere stoeshe?
Oj Rajne, Rajne Maknievo,
eksik da ti e, Rajne, zhivota.

Zoshto na pendzhere sedeshe,
zoshto isharet mi davashe?
Oj Rajne, Rajne Maknievo,
eksik da ti e, Rajne, zhivota.

- Tri godini Zare se sakavme,
a pa zashto ne se zedovme?
Oj Zare, Zare, zhiv da ne bidesh,
ti toa shto mi go napravi.Date added: 07.04.2018
Popularity: 664
Rating: 3.5 from 2 votes