Бреј Ѓурчин Стојне убаво

Brej Gjurchin Stojne ubavo

Бреј Ѓурчин Стојне убаво

- Бреј Ѓурчин Стојне убаво, ле
ти беше сношти на вода
на погорното кладенче,
на подолното изворче.

Кога одеше пееше,
кај што стоеше, грееше,
како јасна Месечина,
како факли на борина.

- Отидов малку погоре, ле
там најдов грутка снегова,
на грутка велам, говорам,
на грутка велам, говорам:

- Топи се, грутко снегова,
како се топи млад јунак
за Ѓурчин Стојна убава,
за Ѓурчин Стојна убава.

Се качив уште погоре, ле
там' најдов китка смилова,
на китка велам, говорам,
на китка велам, говорам:

- Вени се, китко смилова,
како што вене млад јунак,
за Ѓурчин Стојна убава,
за Ѓурчин Стојна убава.

Brej Gjurchin Stojne ubavo

- Brej Gjurchin Stojne ubavo, le
ti beshe snoshti na voda
na pogornoto kladenche,
na podolnoto izvorche.

Koga odeshe peeshe,
kaj shto stoeshe, greeshe,
kako jasna Mesechina,
kako fakli na borina.

- Otidov malku pogore, le
tam najdov grutka snegova,
na grutka velam, govoram,
na grutka velam, govoram:

- Topi se, grutko snegova,
kako se topi mlad junak
za Gjurchin Stojna ubava,
za Gjurchin Stojna ubava.

Se kachiv ushte pogore, le
tam' najdov kitka smilova,
na kitka velam, govoram,
na kitka velam, govoram:

- Veni se, kitko smilova,
kako shto vene mlad junak,
za Gjurchin Stojna ubava,
za Gjurchin Stojna ubava.Date added: 07.04.2018
Popularity: 782
Rating: 3 from 1 votes