Нарача Митра порача

Naracha Mitra poracha

Нарача Митра порача

Нарача Митра мори, порача леле,
по Идриз Ага, мори, терзија,
нарача Митра, порача леле,
по Идриз Ага море терзија.

Казна је мајка мори да дојде, леле
брата ми да го мори донесе,
брата ми да го донесе, леле,
татко ми жив да мори не дојде.

Татко ми жив да, мори, не дојде, леле,
зашто ме даде мори далеку,
зашто ме даде далекој, леле,
тој пусто село, мори, Поселје.

Јо пустој село, мори, Поселје, леле
ј'од бунар води мори да ваѓам,
од бунар вода да ваѓам,
коноп кошула, мори да перам.

Коноп кошула, мори, да перам леле,
пустиот сапун, мори, не пере,
пустиот сапун не пере, леле,
пустата вода, мори, не бели.

Naracha Mitra poracha

Naracha Mitra mori, poracha lele,
po Idriz Aga, mori, terzija,
naracha Mitra, poracha lele,
po Idriz Aga more terzija.

Kazna je majka mori da dojde, lele
brata mi da go mori donese,
brata mi da go donese, lele,
tatko mi zhiv da mori ne dojde.

Tatko mi zhiv da, mori, ne dojde, lele,
zashto me dade mori daleku,
zashto me dade dalekoj, lele,
toj pusto selo, mori, Poselje.

Jo pustoj selo, mori, Poselje, lele
j'od bunar vodi mori da vagjam,
od bunar voda da vagjam,
konop koshula, mori da peram.

Konop koshula, mori, da peram lele,
pustiot sapun, mori, ne pere,
pustiot sapun ne pere, lele,
pustata voda, mori, ne beli.Date added: 08.04.2018
Popularity: 720
Rating: 4 from 3 votes