Цвеќе цутеше

Cvekje cuteshe

Цвеќе цутеше

Цвеќе цутеше, мале,
во наш'та градина,
како да кандисам, мале,
да го искинам.

Да го искинам, мале,
и да го наредам,
да го наредам, мале,
во китка цвеќе.

Да го испратам, мале,
во апсаането,
во апсаането мале,
на моето либе.

Девет години, мале,
дома не е дошло,
а на десетта, мале
книга ми пратило.

- Мажи се, моме мори,
дури си млада,
цвеќе мирише мале
дури е росно,
а мома се љуби, мале,
дури е млада.

Cvekje cuteshe

Cvekje cuteshe, male,
vo nash'ta gradina,
kako da kandisam, male,
da go iskinam.

Da go iskinam, male,
i da go naredam,
da go naredam, male,
vo kitka cvekje.

Da go ispratam, male,
vo apsaaneto,
vo apsaaneto male,
na moeto libe.

Devet godini, male,
doma ne e doshlo,
a na desetta, male
kniga mi pratilo.

- Mazhi se, mome mori,
duri si mlada,
cvekje mirishe male
duri e rosno,
a moma se ljubi, male,
duri e mlada.Date added: 14.04.2018
Popularity: 959
Rating: 4 from 2 votes