Ленче бре душо, слана е паднала

Lenche bre dusho, slana e padnala

Ленче бре душо, слана е паднала

Ленче бре душо,
слана е паднала.

Па ми потфатила,
големата нива.

Коња до колена,
мома до ѓердана.

Мома до ѓердана,
момче до рамена.

Lenche bre dusho, slana e padnala

Lenche bre dusho,
slana e padnala.

Pa mi potfatila,
golemata niva.

Konja do kolena,
moma do gjerdana.

Moma do gjerdana,
momche do ramena.Date added: 14.04.2018
Popularity: 869
Rating: 3 from 1 votes