Глас се слуша, плач и лелек

Glas se slusha, plach i lelek

Глас се слуша, плач и лелек

Едно утро в' рани зори, село Баница,
Глас се слушна, аскер влезе во опколија,
Фрчат куршуми, ечат топови,
Гоце Делчев слатко спие, сон ми сонуе.

Глас се слуша, плач и лелек,
Аскер влегува, кај е Гоце?
Нека стане! Го предадоа!

Тогај Гоце од сон стана и не верува:
- Што е ова чудо браќа? Гори Баницa!
Бргу под село и расопрете да не горат
И убиваат браќа и сестри!

Глас се слуша, плач и лелек,
Аскер влегува, кај е Гоце?
Нека стане! Го предадоа!

Почна борба да се води, борба нерамна,
Глава крена Гоце Делчев и командува:
- Удрете браќа и расотрете
И ако се сто на еден, не се плашете!

Глас се слуша, плач и лелек,
Аскер влегува, кај е Гоце?
Нека стане! Го предадоа!

Уште зборот за слобода да го дорече
Клети душман го погоди, право во срце.
Како паѓаше, така колнеше:
- Ништо од род да не има кој ме предаде!

Глас се слуша, плач и лелек,
Аскер влегува, кај е Гоце?
Нека стане! Го предадоа!

Glas se slusha, plach i lelek

Edno utro v' rani zori, selo Banica,
Glas se slushna, asker vleze vo opkolija,
Frchat kurshumi, echat topovi,
Goce Delchev slatko spie, son mi sonue.

Glas se slusha, plach i lelek,
Asker vleguva, kaj e Goce?
Neka stane! Go predadoa!

Togaj Goce od son stana i ne veruva:
- Shto e ova chudo brakja? Gori Banica!
Brgu pod selo i rasoprete da ne gorat
I ubivaat brakja i sestri!

Glas se slusha, plach i lelek,
Asker vleguva, kaj e Goce?
Neka stane! Go predadoa!

Pochna borba da se vodi, borba neramna,
Glava krena Goce Delchev i komanduva:
- Udrete brakja i rasotrete
I ako se sto na eden, ne se plashete!

Glas se slusha, plach i lelek,
Asker vleguva, kaj e Goce?
Neka stane! Go predadoa!

Ushte zborot za sloboda da go doreche
Kleti dushman go pogodi, pravo vo srce.
Kako pagjashe, taka kolneshe:
- Nishto od rod da ne ima koj me predade!

Glas se slusha, plach i lelek,
Asker vleguva, kaj e Goce?
Neka stane! Go predadoa!

A sound is heard, weeping and lamenting

One morning in the early dawn, in the village Banica
A sound is heard, the army enters from the surroundings
Bullets are flying, cannons are thundering
Goce Delcev is sweetly sleeping, dreaming dreams

A sound is heard, weeping and lamenting
The army is entering, where is Goce?
Let him wake up! They betrayed him!

Then Goce awoke from his dream, and was in disbelief:
“What is this wonder brothers? Banica burns!
Quickly under the village and stop them, so they don’t burn
And kill you, brothers and sisters!”

A sound is heard, weeping and lamenting
The army is entering, where is Goce?
Let him wake up! They betrayed him!

The battle began to unfold—an uneven battle
Goce Delcev raised his head and commanded:
“Hit them hard brothers, and take them out
And if you are one hundred to one, do not be afraid!”

A sound is heard, weeping and lamenting
The army is entering, where is Goce?
Let him wake up! They betrayed him!

Still speaking words of freedom
The damned enemy struck him, straight in the heart
As he was falling, so he swore:
“May he who betrayed me, never have offspring!”

A sound is heard, weeping and lamenting
The army is entering, where is Goce?
Let him wake up! They betrayed him!

Translation: Марио Христовски.Date added: 05.09.2018
Popularity: 1013
Rating: 4.13 from 8 votes