Мори деј Невено, невен душо

Mori dej Neveno, neven dusho

Мори деј Невено, невен душо

Мори деј Невено, невен душо,
невен да се твојте очи.
Или твојте очи, како мојте,
дун, дум дуру дум, како мојте.

Ајде ние да ги замешаме,
јазе твојте, ти зеј мојте.
Ило да се сторат црно гројзе,
дун, дум дуру дум, црно гројзе.

Ајде ние двајца да зобаме
во темнина, без борина.
Или на јасната месечина,
дун, дум дуру дум, месечина.

Mori dej Neveno, neven dusho

Mori dej Neveno, neven dusho,
neven da se tvojte ochi.
Ili tvojte ochi, kako mojte,
dun, dum duru dum, kako mojte.

Ajde nie da gi zameshame,
jaze tvojte, ti zej mojte.
Ilo da se storat crno grojze,
dun, dum duru dum, crno grojze.

Ajde nie dvajca da zobame
vo temnina, bez borina.
Ili na jasnata mesechina,
dun, dum duru dum, mesechina.Date added: 07.10.2018
Popularity: 650
Rating: 4.33 from 3 votes