Браче ле Божине

Brache le Bozhine

Браче ле Божине

(Песна за Јордан Пиперката)

Браче ле, браче, Божине,
ноќеска сон сум сонила,
на сон го видов Јордана,
на бела коња јаваше.

На бела коња јаваше,
со црна роза доземи,
со црвен појас запашан,
Версконо поле шеташе.

Браче ле, браче, Божине,
в' темнина тој е загинат,
в' темнина тој е загинат,
в' Церсконо поле на џаде.

Браче ле, браче, Божине,
собери мало, големо,
ај д`ојме да го бараме,
гробнина да му знаеме.

Brache le Bozhine

(Pesna za Jordan Piperkata)

Brache le, brache, Bozhine,
nokjeska son sum sonila,
na son go vidov Jordana,
na bela konja javashe.

Na bela konja javashe,
so crna roza dozemi,
so crven pojas zapashan,
Verskono pole shetashe.

Brache le, brache, Bozhine,
v' temnina toj e zaginat,
v' temnina toj e zaginat,
v' Cerskono pole na dzhade.

Brache le, brache, Bozhine,
soberi malo, golemo,
aj d`ojme da go barame,
grobnina da mu znaeme.Date added: 01.01.2019
Popularity: 650
Rating: 4.25 from 4 votes