Киниса да ода у В'мбел на гости

Kinisa da oda u V'mbel na gosti

Киниса да ода у В'мбел на гости

Киниса да ода,
у В'мбел на гости.
Ојду дур де ојду,
до белата чешма.

Седна да почина,
вода да с'напија.
Аберо ми дојде:
- „Врни се невесто“.

Момчето ти дојде,
дома не те најде.
Туку ми те најде
у мајка на гости.

Пљусна бели р'ци,
п'лни бележици.
Леле јаска ж'лна:
кој ќе му ја дади
белата промена?

Кој ќе му ја дади
белата промена,
со севда правена?
Нека му ја дади,
Зоња Кољовица
и јатрва Кираца.


Забелешка: В'мбел е поранешно македонско село во Егејска Македонија, кое се наоѓа непосредно до албанско - грчката граница, на 1.5km северо-западно од селото Смрдеш (денешно Кристалопиги). Селото е комплетно разурнато за време на Граѓанската Војна во Грција (1946 - 1949).

Kinisa da oda u V'mbel na gosti

Kinisa da oda,
u V'mbel na gosti.
Ojdu dur de ojdu,
do belata cheshma.

Sedna da pochina,
voda da s'napija.
Abero mi dojde:
- „Vrni se nevesto“.

Momcheto ti dojde,
doma ne te najde.
Tuku mi te najde
u majka na gosti.

Pljusna beli r'ci,
p'lni belezhici.
Lele jaska zh'lna:
koj kje mu ja dadi
belata promena?

Koj kje mu ja dadi
belata promena,
so sevda pravena?
Neka mu ja dadi,
Zonja Koljovica
i jatrva Kiraca.


Zabeleshka: V'mbel e poraneshno makedonsko selo vo Egejska Makedonija, koe se naogja neposredno do albansko - grchkata granica, na 1.5km severo-zapadno od seloto Smrdesh (deneshno Kristalopigi). Seloto e kompletno razurnato za vreme na Gragjanskata Vojna vo Grcija (1946 - 1949).Date added: 04.01.2019
Popularity: 1406
Rating: 4.65 from 20 votes