Каул се фатиле момче и девојче

Kaul se fatile momche i devojche

Каул се фатиле момче и девојче

Залог ми фатиле момче и девојче,
каул се фатиле момче ем дивојче,
оф, аман, аман, де, аман аман,
момче и девојче.

Заедно да спијат, да не се борават,
оф, аман, аман, де, аман аман,
да не се борават.

Мома си таксала ѓердан со фурлини,
оф, аман, аман, де, аман аман,
ѓердан со фурлини.

Момче си таксало едно брзо коњче,
оф, аман, аман, де, аман аман,
едно брзо коњче.

Си легнала мома, змија во кутија,
оф, аман, аман, де, аман аман,
змија во кутија.

Саноќ се превраќа, сон не ми ја фаќа,
оф, аман, аман, де, аман аман,
сон не ми ја фаќа.

- Стани, стани лудо, стани да не станиш,
оф, аман, аман, де, аман аман,
стани да не станиш.


Забелешка: „каул“ значи облог, „фурлини“ се елементи од накит, а „боравење“ значи мешање. :-)

Kaul se fatile momche i devojche

Zalog mi fatile momche i devojche,
kaul se fatile momche em divojche,
of, aman, aman, de, aman aman,
momche i devojche.

Zaedno da spijat, da ne se boravat,
of, aman, aman, de, aman aman,
da ne se boravat.

Moma si taksala gjerdan so furlini,
of, aman, aman, de, aman aman,
gjerdan so furlini.

Momche si taksalo edno brzo konjche,
of, aman, aman, de, aman aman,
edno brzo konjche.

Si legnala moma, zmija vo kutija,
of, aman, aman, de, aman aman,
zmija vo kutija.

Sanokj se prevrakja, son ne mi ja fakja,
of, aman, aman, de, aman aman,
son ne mi ja fakja.

- Stani, stani ludo, stani da ne stanish,
of, aman, aman, de, aman aman,
stani da ne stanish.


Zabeleshka: „kaul“ znachi oblog, „furlini“ se elementi od nakit, a „boravenje“ znachi meshanje. :-)Date added: 07.01.2019
Popularity: 942
Rating: 4.5 from 6 votes