Аир да не сториш мајко

Air da ne storish majko

Аир да не сториш мајко

Аир да не сториш мајко
што ме на зло даде,
многу надалеку, мамо,
преку црна гора.
Преку црна гора, мамо,
преку матна вода.
Преку матна вода, мамо,
у ајдучка куќа.
Во ајдучка куќа, мамо,
деветтина браќа.
Деветина браќа, мамо,
горски арамии,
а мојот десетти, мамо,
ем горски, ем полски.

Везден дома седат, мамо,
порти затворени,
по изби се кријат, мамо,
рујно вино пијат.
А штом ќе се смрачи, мамо,
порти ми отвараат.
Порти ми отварат, мамо,
по ајдутлак идат.
Сношти отидоја, мамо,
сабајле дојдоја.
Они дотераја, мамо,
до девет товара.

До девет товара, мамо,
таја бела свила,
а десетти товар, мамо,
чиста богасија,
а у богасија, мамо,
глава од јунака.
Главата ми беше, мамо,
на моето братче.

Air da ne storish majko

Air da ne storish majko
shto me na zlo dade,
mnogu nadaleku, mamo,
preku crna gora.
Preku crna gora, mamo,
preku matna voda.
Preku matna voda, mamo,
u ajduchka kukja.
Vo ajduchka kukja, mamo,
devettina brakja.
Devetina brakja, mamo,
gorski aramii,
a mojot desetti, mamo,
em gorski, em polski.

Vezden doma sedat, mamo,
porti zatvoreni,
po izbi se krijat, mamo,
rujno vino pijat.
A shtom kje se smrachi, mamo,
porti mi otvaraat.
Porti mi otvarat, mamo,
po ajdutlak idat.
Snoshti otidoja, mamo,
sabajle dojdoja.
Oni doteraja, mamo,
do devet tovara.

Do devet tovara, mamo,
taja bela svila,
a desetti tovar, mamo,
chista bogasija,
a u bogasija, mamo,
glava od junaka.
Glavata mi beshe, mamo,
na moeto bratche.Date added: 09.06.2009
Popularity: 9803
Rating: 4.62 from 26 votes