Врба ми изникнала

Vrba mi izniknala

Врба ми изникнала

Врба ми изникнала,
во Солунско поле,
поле широко.

Жилите му беа,
дури до Воденско.

На вршката има,
шарено пиле.

Пилето ми пее
многу жаловито,
ка ми се сретнале
брат и сестра,
не ми се познале.

Vrba mi izniknala

Vrba mi izniknala,
vo Solunsko pole,
pole shiroko.

Zhilite mu bea,
duri do Vodensko.

Na vrshkata ima,
shareno pile.

Pileto mi pee
mnogu zhalovito,
ka mi se sretnale
brat i sestra,
ne mi se poznale.Date added: 10.01.2019
Popularity: 719
Rating: 4 from 3 votes