Смилјана ми се армаса

Smiljana mi se armasa

Смилјана ми се армаса

Смилјана ми се армаса
во Костур града голема,
на таа куќа чуена,
малечко момче убаво,
малечко момче убаво,
со девет порти на неа.

- Мајко ле, мила мајко ле,
утре осамва недела,
да станиш, мајко, пред зори
да ми изметиш дворови,
да ми наредиш столови,
на средно столе да седиш.

На средно столе да седиш,
да ми расплетиш косата,
да ми растресиш косата,
косата руса свилена,
утре ќе дојдат сватови
да ти ја земат Смилјана.

Smiljana mi se armasa

Smiljana mi se armasa
vo Kostur grada golema,
na taa kukja chuena,
malechko momche ubavo,
malechko momche ubavo,
so devet porti na nea.

- Majko le, mila majko le,
utre osamva nedela,
da stanish, majko, pred zori
da mi izmetish dvorovi,
da mi naredish stolovi,
na sredno stole da sedish.

Na sredno stole da sedish,
da mi raspletish kosata,
da mi rastresish kosata,
kosata rusa svilena,
utre kje dojdat svatovi
da ti ja zemat Smiljana.Date added: 11.02.2019
Popularity: 762
Rating: 4.5 from 6 votes