Цутела е ружа

Cutela e ruzha

Цутела е ружа

Цутела е ружа в' градина ле,
над ружата славеј слатко пее.

- Проклет да е кој се с' мома љуби ле,
ако ми е с' мојто прво либе.

Посакав ја првата година ле,
кажаа ми дека е уште мала.

Посакав ја втората година ле,
кажаа ми дека руба нема.

Посакав ја третата година ле,
кажаа ми дека се здомила.

Cutela e ruzha

Cutela e ruzha v' gradina le,
nad ruzhata slavej slatko pee.

- Proklet da e koj se s' moma ljubi le,
ako mi e s' mojto prvo libe.

Posakav ja prvata godina le,
kazhaa mi deka e ushte mala.

Posakav ja vtorata godina le,
kazhaa mi deka ruba nema.

Posakav ja tretata godina le,
kazhaa mi deka se zdomila.Date added: 14.04.2019
Popularity: 593
Rating: 4.4 from 5 votes