Абер ми дојде од Солуна града

Aber mi dojde od Soluna grada

Абер ми дојде од Солуна града

Абер ми дојде од Солуна града:
солунчаните бесилка стаиле,
ќе ми го бесат Гоцета,
Гоцета Делчев војвода.

Гоце ми се сторил
црно ќумурџиче
па ми се шетал
Солунска чаршија.
На среќа сретнал аскери
и на Гоцета зборуваат:

- А бре ѓаурче, црно ќумурџиче
не ли го виде Гоцета,
Гоцета Делчев војвода?

- А бре аскери, вие бре аскери
и да го видам Гоцета,
јас Гоце не го познавам.

Aber mi dojde od Soluna grada

Aber mi dojde od Soluna grada:
solunchanite besilka staile,
kje mi go besat Goceta,
Goceta Delchev vojvoda.

Goce mi se storil
crno kjumurdzhiche
pa mi se shetal
Solunska charshija.
Na srekja sretnal askeri
i na Goceta zboruvaat:

- A bre gjaurche, crno kjumurdzhiche
ne li go vide Goceta,
Goceta Delchev vojvoda?

- A bre askeri, vie bre askeri
i da go vidam Goceta,
jas Goce ne go poznavam.Date added: 09.06.2009
Popularity: 12454
Rating: 4.54 from 35 votes