Цвете мило

Cvete milo

Цвете мило

Цвете мило, кога би знаело,
мојте маки на срце.
Од жалост затреперило
мојто ангелско лице.

На јасната Месечина,
кога го чуеш славејот,
приспомни си ти за мене,
јас за тебе умирам.

Ако умрам, душо моја,
носи поздрав ти славен:
заспа со мир на душата,
една солза пророна.

Cvete milo

Cvete milo, koga bi znaelo,
mojte maki na srce.
Od zhalost zatreperilo
mojto angelsko lice.

Na jasnata Mesechina,
koga go chuesh slavejot,
prispomni si ti za mene,
jas za tebe umiram.

Ako umram, dusho moja,
nosi pozdrav ti slaven:
zaspa so mir na dushata,
edna solza prorona.Date added: 21.07.2019
Popularity: 176
Rating: 3.5 from 2 votes