Љубеше ме мила мајко убава Елена

Ljubeshe me mila majko ubava Elena

Љубеше ме мила мајко убава Елена

Љубеше ме мила мајко убава Елена,
три години јас ја сакав,
сè остана празно.
Јас ја љубев, мила мајко,
а друг си ја зеде.

Ах, мила мајко,
зошто јас ја љубев?
Рана в' срце мила мајко
она ми остави.

Во недела мила мајко
на венчило појде,
а јас стоев, мила мајко
настрана од неа.
Дигна очи и ме виде
и солзи порони.

Ах, мила мајко,
пак ќе си ја земам,
ќе ја грабнам, мила мајко,
ако е мажена.

Па си тргнав да си одам
с' тага на срцето
и отидов, мила мајко,
право во меана.
Тага в' срце, мила мајко,
јас да заборавам.

Не се тагај, мила мајко
оти сум јас пијан.
Не се заборава, мајко
убава Елена.
Не се тагај, мила мајко
оти сум јас пијан.
Лесно не се заборава
првата ми љубов.

Ljubeshe me mila majko ubava Elena

Ljubeshe me mila majko ubava Elena,
tri godini jas ja sakav,
sè ostana prazno.
Jas ja ljubev, mila majko,
a drug si ja zede.

Ah, mila majko,
zoshto jas ja ljubev?
Rana v' srce mila majko
ona mi ostavi.

Vo nedela mila majko
na venchilo pojde,
a jas stoev, mila majko
nastrana od nea.
Digna ochi i me vide
i solzi poroni.

Ah, mila majko,
pak kje si ja zemam,
kje ja grabnam, mila majko,
ako e mazhena.

Pa si trgnav da si odam
s' taga na srceto
i otidov, mila majko,
pravo vo meana.
Taga v' srce, mila majko,
jas da zaboravam.

Ne se tagaj, mila majko
oti sum jas pijan.
Ne se zaborava, majko
ubava Elena.
Ne se tagaj, mila majko
oti sum jas pijan.
Lesno ne se zaborava
prvata mi ljubov.Date added: 09.06.2009
Popularity: 7051
Rating: 4.85 from 13 votes