Охрид, Охрид

Ohrid, Ohrid

Охрид, Охрид

Охрид, Охрид, убав мил,
јас со солзи те оставив.
Езерото убаво тага
в'срце ми остави.

Дење, ноќе плачам,
на срцето рана имам,
зошто мајко јас отидов
в' туѓа туѓина.

Со мојта мила сека вечер
шетав по езеро јас.
Устата и очите ѝ
сон за мене останаа.

Ах, колку е жално либе,
Ах, колку е мачно душо,
цел живот да те немам
и да умрам в' туѓина.

Охрид, Охрид, убав мил
јас со солзи те оставив.
Јас отидов надалеку
и не знам дали ќе те видам јас.
Јас отидов надалеку
и не знам дали ќе се вратам јас.

Либето да го видам,
секој ден за мене плаче.
Да се вратам, да ја видам,
со неа да умрам јас.

Ohrid, Ohrid

Ohrid, Ohrid, ubav mil,
jas so solzi te ostaviv.
Ezeroto ubavo taga
v'srce mi ostavi.

Denje, nokje placham,
na srceto rana imam,
zoshto majko jas otidov
v' tugja tugjina.

So mojta mila seka vecher
shetav po ezero jas.
Ustata i ochite ì
son za mene ostanaa.

Ah, kolku e zhalno libe,
Ah, kolku e machno dusho,
cel zhivot da te nemam
i da umram v' tugjina.

Ohrid, Ohrid, ubav mil
jas so solzi te ostaviv.
Jas otidov nadaleku
i ne znam dali kje te vidam jas.
Jas otidov nadaleku
i ne znam dali kje se vratam jas.

Libeto da go vidam,
sekoj den za mene plache.
Da se vratam, da ja vidam,
so nea da umram jas.Date added: 09.06.2009
Popularity: 7437
Rating: 4.33 from 12 votes