Разболе се Ирина мома

Razbole se Irina moma

Разболе се Ирина мома

Разболе се, ај разболе се
мојата Ирина,
ете станаа три години
откако лежи.

- Кажи Иринке, ај кажи душо,
од што си болна?
- Мојта болест, ах мило либе
од кара севда.

- Пратив стројник, ах мило либе
мајка ти те не дава,
оти јас сум, ах мило либе,
многу сиромав.

- Зошто мајко ти ме мене
млада зацрни?
Јас да умрам, ах мила мајко,
млада и зелена?
Јас да умрам, ах мила мајко,
од кара севда?

Razbole se Irina moma

Razbole se, aj razbole se
mojata Irina,
ete stanaa tri godini
otkako lezhi.

- Kazhi Irinke, aj kazhi dusho,
od shto si bolna?
- Mojta bolest, ah milo libe
od kara sevda.

- Prativ strojnik, ah milo libe
majka ti te ne dava,
oti jas sum, ah milo libe,
mnogu siromav.

- Zoshto majko ti me mene
mlada zacrni?
Jas da umram, ah mila majko,
mlada i zelena?
Jas da umram, ah mila majko,
od kara sevda?Date added: 09.06.2009
Popularity: 7314
Rating: 4.06 from 17 votes