Блазе тебе Митро

Blaze tebe Mitro

Блазе тебе Митро

Блазе тебе мори Митро
што татко си имаш,
ајде, што татко си имаш.

Што ти е направил Митро,
сред село меана,
ајде, сред село меана.

Точи, точи мори Митро
вино, ем ракија,
ајде, вино ем ракија.

Кога ќе се вратам Митро,
скапо ќе ти платам,
ајде, скапо ќе ти платам.

Сè жолти жолтици Митро,
на гуша да носиш,
ајде, на гуша да носиш.

Blaze tebe Mitro

Blaze tebe mori Mitro
shto tatko si imash,
ajde, shto tatko si imash.

Shto ti e napravil Mitro,
sred selo meana,
ajde, sred selo meana.

Tochi, tochi mori Mitro
vino, em rakija,
ajde, vino em rakija.

Koga kje se vratam Mitro,
skapo kje ti platam,
ajde, skapo kje ti platam.

Sè zholti zholtici Mitro,
na gusha da nosish,
ajde, na gusha da nosish.Date added: 09.06.2009
Popularity: 9807
Rating: 4.71 from 24 votes