Сулејман седит на кулата

Sulejman sedit na kulata

Сулејман седит на кулата

Сулејман седит на кула, џанам,
Милјана одит на вода,
Милјана одит на вода.
Извикнал Сулејман ага, џанам:
- „Милјано моме убаво,
остави стомни шарени“.

Остави стомни шарени, џанам,
качи се горе на кула,
качи се горе на кула.
Качи се горе на кула, џанам,
отвори долап мусандра,
отвори долап мусандра.

Извади шише ракија, џанам,
тури ми да се напијам,
тури ми да се напијам.
Да пијам, да се опијам, џанам,
на скути да ти преспијам,
од грло да ти летувам.

Sulejman sedit na kulata

Sulejman sedit na kula, dzhanam,
Miljana odit na voda,
Miljana odit na voda.
Izviknal Sulejman aga, dzhanam:
- „Miljano mome ubavo,
ostavi stomni shareni“.

Ostavi stomni shareni, dzhanam,
kachi se gore na kula,
kachi se gore na kula.
Kachi se gore na kula, dzhanam,
otvori dolap musandra,
otvori dolap musandra.

Izvadi shishe rakija, dzhanam,
turi mi da se napijam,
turi mi da se napijam.
Da pijam, da se opijam, dzhanam,
na skuti da ti prespijam,
od grlo da ti letuvam.Date added: 11.06.2009
Popularity: 9302
Rating: 4.9 from 20 votes