Река газит малој моме

Reka gazit maloj mome

Река газит малој моме

Река газит малој моме,
бели му се нози,
в' роци носит кошничица
полна с' љубичица.

Се с'рефије мома и момче,
во тесно сокаче.
Проговара младој моме,
на младо јуначе:

- „Дал' на војска одиш лудо,
ил' од војска идеш“?
- „Нит' на војска одам, лудо,
ни од војска идам,
тук' сум било на ат-пазар
коња да си купам“.

Пружи рока, лудој младо,
качи ме на коња.
Качи ме на коња лудо,
однеси ме дома.
Однеси ме дома, лудо,
в' шарена одаја.
В' шарена одаја, лудо,
на мека постела.
Татко вети поменица,
мајке одменица.

Reka gazit maloj mome

Reka gazit maloj mome,
beli mu se nozi,
v' roci nosit koshnichica
polna s' ljubichica.

Se s'refije moma i momche,
vo tesno sokache.
Progovara mladoj mome,
na mlado junache:

- „Dal' na vojska odish ludo,
il' od vojska idesh“?
- „Nit' na vojska odam, ludo,
ni od vojska idam,
tuk' sum bilo na at-pazar
konja da si kupam“.

Pruzhi roka, ludoj mlado,
kachi me na konja.
Kachi me na konja ludo,
odnesi me doma.
Odnesi me doma, ludo,
v' sharena odaja.
V' sharena odaja, ludo,
na meka postela.
Tatko veti pomenica,
majke odmenica.Date added: 11.06.2009
Popularity: 12061
Rating: 4.61 from 36 votes