Прилепските ергени

Prilepskite ergeni

Прилепските ергени

Прилепските ергени
каде одат и пејат,
по момите гледаат,
да ги видат, ќе свирнат.
И со око ќе намигнат:
- „Леле, леле што се убави“.

Стар бел дедо прислушнал,
бела коса исчешлал
и на баба ѝ вели:
- „Дај мори бабо да те бакнам јас,
и за образ да те штипнам,
леле, леле што си убава“.

Кутра баба не гледа
и на дедо му вели:
- „Де бре старо, будало,
пусти памет ти излегол,
пусти ѓавол ти навлегол,
леле, леле старо, будало“.

- „Пусти ѓавол ми излегол,
пусти мерак ми навлегол,
бабо мори за тебе,
дај мори бабо да те бакнам јас,
и со рака да те штипнам,
леле, леле што си убава,
како солца да те макнам,
леле, леле што си убава“.

Prilepskite ergeni

Prilepskite ergeni
kade odat i pejat,
po momite gledaat,
da gi vidat, kje svirnat.
I so oko kje namignat:
- „Lele, lele shto se ubavi“.

Star bel dedo prislushnal,
bela kosa ischeshlal
i na baba ì veli:
- „Daj mori babo da te baknam jas,
i za obraz da te shtipnam,
lele, lele shto si ubava“.

Kutra baba ne gleda
i na dedo mu veli:
- „De bre staro, budalo,
pusti pamet ti izlegol,
pusti gjavol ti navlegol,
lele, lele staro, budalo“.

- „Pusti gjavol mi izlegol,
pusti merak mi navlegol,
babo mori za tebe,
daj mori babo da te baknam jas,
i so raka da te shtipnam,
lele, lele shto si ubava,
kako solca da te maknam,
lele, lele shto si ubava“.Date added: 11.06.2009
Popularity: 7320
Rating: 3.86 from 22 votes