Жали горо, жали сестро

Zhali goro, zhali sestro

Жали горо, жали сестро

Жали горо, црни сестро,
двајца да жалиме.
Ти за твоите лисја, горо,
јас за мојта младост.

Твојте лисја, горо сестро,
слана ги попари.
А мојата младост горо,
мајка ја зацрни.

Што ме даде, горо сестро,
многу надалеку.
Надалеку, горо сестро,
преку девет гори.
Надалеку, горо сестро,
зедов старо аро.

Твојте лисја, горо сестро,
в' пролет ќе разлистат.
А мојата младост горо,
нема да се врати.

Zhali goro, zhali sestro

Zhali goro, crni sestro,
dvajca da zhalime.
Ti za tvoite lisja, goro,
jas za mojta mladost.

Tvojte lisja, goro sestro,
slana gi popari.
A mojata mladost goro,
majka ja zacrni.

Shto me dade, goro sestro,
mnogu nadaleku.
Nadaleku, goro sestro,
preku devet gori.
Nadaleku, goro sestro,
zedov staro aro.

Tvojte lisja, goro sestro,
v' prolet kje razlistat.
A mojata mladost goro,
nema da se vrati.Date added: 11.06.2009
Popularity: 8880
Rating: 3.91 from 11 votes