Сум прошетало мори Ѓурѓе

Sum proshetalo mori Gjurgje

Сум прошетало мори Ѓурѓе

Сум прошетало, мори Ѓурѓе, сум прошетало,
сум прошетало, мори Ѓурѓе, цела Америка.
Сум поминало, мори Ѓурѓе, сум поминало,
сум поминало, мори Ѓурѓе, седумдесет града.

Во сека града, мори Ѓурѓе, во сека града,
во сека града, мори Ѓурѓе, мома сум заљубил.
Од сека мома, мори Ѓурѓе, од сека мома
од сека мома, мори Ѓурѓе, китка сум добило.

Сите ми китки, мори Ѓурѓе, сите ми китки,
сите ми китки, мори Ѓурѓе, редум овенале.
Сал твојта китка, мори Ѓурѓе, сал твојта китка,
сал твојта китка, мори Ѓурѓе, росна ем зелена.


-- Друга верзија --


Сум прошетало, мори Ѓурѓе, сум прошетало,
сум прошетало, мори Ѓурѓе, цела Америка,
мори Ѓурѓе, цела Америка.

Сум заљубило, мори Ѓурѓе, сум заљубило,
сум заљубило, мори Ѓурѓе, до четири моми,
мори Ѓурѓе, до четири моми.

Двете ми биле, мори Ѓурѓе, двете ми биле,
двете ми биле, мори Ѓурѓе, калеши невести,
мори Ѓурѓе, калеши невести.

Двете ми биле, мори Ѓурѓе, двете ми биле,
двете ми биле, мори Ѓурѓе, двете површени,
мори Ѓурѓе, двете посвршени.

Sum proshetalo mori Gjurgje

Sum proshetalo, mori Gjurgje, sum proshetalo,
sum proshetalo, mori Gjurgje, cela Amerika.
Sum pominalo, mori Gjurgje, sum pominalo,
sum pominalo, mori Gjurgje, sedumdeset grada.

Vo seka grada, mori Gjurgje, vo seka grada,
vo seka grada, mori Gjurgje, moma sum zaljubil.
Od seka moma, mori Gjurgje, od seka moma
od seka moma, mori Gjurgje, kitka sum dobilo.

Site mi kitki, mori Gjurgje, site mi kitki,
site mi kitki, mori Gjurgje, redum ovenale.
Sal tvojta kitka, mori Gjurgje, sal tvojta kitka,
sal tvojta kitka, mori Gjurgje, rosna em zelena.


-- Druga verzija --


Sum proshetalo, mori Gjurgje, sum proshetalo,
sum proshetalo, mori Gjurgje, cela Amerika,
mori Gjurgje, cela Amerika.

Sum zaljubilo, mori Gjurgje, sum zaljubilo,
sum zaljubilo, mori Gjurgje, do chetiri momi,
mori Gjurgje, do chetiri momi.

Dvete mi bile, mori Gjurgje, dvete mi bile,
dvete mi bile, mori Gjurgje, kaleshi nevesti,
mori Gjurgje, kaleshi nevesti.

Dvete mi bile, mori Gjurgje, dvete mi bile,
dvete mi bile, mori Gjurgje, dvete povrsheni,
mori Gjurgje, dvete posvrsheni.Date added: 11.06.2009
Popularity: 6570
Rating: 4 from 7 votes