Расцвети верна љубов во народот

Rascveti verna ljubov vo narodot

Расцвети верна љубов во народот

Расцвети верна љубов во народот,
засвети силно в' срца поробени.
Со силен пламен распламти,
со голем оган разгори,
до срца млади и јуначки,
да тргнат во гората.

На ремен танки сабји запашите,
за татковина своја да станите.
Да викниме со глас голем,
да чует Балкан поробен,
големо, мало, станувајте,
оружје земајте.

За наша мила, славна татковина,
за наша мила, слободна држава.
И крвта да си пролејме,
за слободно да живеиме,
од тие неверни тирани,
Турци отоманци.

Rascveti verna ljubov vo narodot

Rascveti verna ljubov vo narodot,
zasveti silno v' srca porobeni.
So silen plamen rasplamti,
so golem ogan razgori,
do srca mladi i junachki,
da trgnat vo gorata.

Na remen tanki sabji zapashite,
za tatkovina svoja da stanite.
Da viknime so glas golem,
da chuet Balkan poroben,
golemo, malo, stanuvajte,
oruzhje zemajte.

Za nasha mila, slavna tatkovina,
za nasha mila, slobodna drzhava.
I krvta da si prolejme,
za slobodno da zhiveime,
od tie neverni tirani,
Turci otomanci.Date added: 12.08.2009
Popularity: 6917
Rating: 4.63 from 8 votes