Проштавај ми мила моја

Proshtavaj mi mila moja

Проштавај ми мила моја

Проштавај ми мила моја,
јас си одам многу млад,
а срцето не ми дава,
сама да те оставам.

Те оставам со мајка ти,
татко, браќа и сестри,
јас ќе одам со комити,
в' македонски планини.

Јас ќе одам во планини,
со мојата дружина,
Гоце Делчев да го пазам,
а и другите борци.

Плачат жени, пиштат деца,
тесно им е в' градите.
Сакет да исфрлат маки
од петвековното ропство.

Proshtavaj mi mila moja

Proshtavaj mi mila moja,
jas si odam mnogu mlad,
a srceto ne mi dava,
sama da te ostavam.

Te ostavam so majka ti,
tatko, brakja i sestri,
jas kje odam so komiti,
v' makedonski planini.

Jas kje odam vo planini,
so mojata druzhina,
Goce Delchev da go pazam,
a i drugite borci.

Plachat zheni, pishtat deca,
tesno im e v' gradite.
Saket da isfrlat maki
od petvekovnoto ropstvo.Date added: 12.08.2009
Popularity: 6318
Rating: 4 from 5 votes