Песна за Дејан војвода

Pesna za Dejan vojvoda

Песна за Дејан војвода

Македонијо, славно царство
кај е твојто господарство?
Дали гледаш неправдиње,
неправдиње од турчина?

Турско ропство петвековно,
спаилаци преголеми.
Нестите грабнуваат,
девојките потурчуваат.

Се огласи Дејан јунак,
Дејан јунак, војводата.
Војводата од Дебрца,
тој народот го повика.

- Ој народе Македонски,
кога гледаш што се прави,
спремај пушки малихери,
в' борба влагај, не се жали.

Pesna za Dejan vojvoda

Makedonijo, slavno carstvo
kaj e tvojto gospodarstvo?
Dali gledash nepravdinje,
nepravdinje od turchina?

Tursko ropstvo petvekovno,
spailaci pregolemi.
Nestite grabnuvaat,
devojkite poturchuvaat.

Se oglasi Dejan junak,
Dejan junak, vojvodata.
Vojvodata od Debrca,
toj narodot go povika.

- Oj narode Makedonski,
koga gledash shto se pravi,
spremaj pushki maliheri,
v' borba vlagaj, ne se zhali.Date added: 12.08.2009
Popularity: 7391
Rating: 4.14 from 14 votes