Песна за Арсо војвода

Pesna za Arso vojvoda

Песна за Арсо војвода

Загрмел Гољак, заплакал,
заросил роса крвава.
Заросил роса крвава,
заради Арсо војвода.

Каде се чуло, видело
сестра да брата предаде?
Станала рано в' недела,
отишла в' село Другово.

- Друговци, деца цареви,
ако го Арса барате,
Арсо е в' Подвис на гости
со својта верна дружина.

На две-три куќи на конак,
кај Спира и кај Томета.
Кај Спира има пет мина,
а кај Томета шест мина.

Станале пусти Друговци,
отишле долу в' Кичево,
дигнале силна потера,
селото го сардисале.

Догледа Арсо војвода,
затегна пушка малихер.
Прва ми пушка што пукна,
јузбашијата ми падна.

Втора ми пушка што пукна,
баш чауш од коња падна.
Треќата пушка што пукна,
падна ми Арсо војвода.


Забелешка: Гољак е планински регион во југот на Србија. 

Pesna za Arso vojvoda

Zagrmel Goljak, zaplakal,
zarosil rosa krvava.
Zarosil rosa krvava,
zaradi Arso vojvoda.

Kade se chulo, videlo
sestra da brata predade?
Stanala rano v' nedela,
otishla v' selo Drugovo.

- Drugovci, deca carevi,
ako go Arsa barate,
Arso e v' Podvis na gosti
so svojta verna druzhina.

Na dve-tri kukji na konak,
kaj Spira i kaj Tometa.
Kaj Spira ima pet mina,
a kaj Tometa shest mina.

Stanale pusti Drugovci,
otishle dolu v' Kichevo,
dignale silna potera,
seloto go sardisale.

Dogleda Arso vojvoda,
zategna pushka maliher.
Prva mi pushka shto pukna,
juzbashijata mi padna.

Vtora mi pushka shto pukna,
bash chaush od konja padna.
Trekjata pushka shto pukna,
padna mi Arso vojvoda.


Zabeleshka: Goljak e planinski region vo jugot na Srbija. Date added: 12.08.2009
Popularity: 7028
Rating: 4.46 from 13 votes