Омарно жешко сонце

Omarno zheshko sonce

Омарно жешко сонце

Омарно жешко сонцето греит
и никој на земјата не смеит
очи да отворит, ура, ура.
И никој на земјата не смеит
очи да отворит, напред, напред.

Ја народ црнеит, таму на брегот
и ноќта ангел јасно викаше:
„О Боже, до кога и до кога“?
И ноќта ангел јасно викаше:
„О Боже, до кога и до Бога“?

Еј таму Смилево, борба настана
со петстотин'годишниот тиран
крв ќе се излеит, ура, ура.
Со петстотин'годишниот тиран
крв ќе се излеит, напред, напред.

И денес мале, младиот јунак,
се фрли на крвожедниот тиран,
за да се одмаздит, ура, ура.
Се фрли на крвожедниот тиран,
за да се одмаздит, напред, напред.

Но и за жалост, угасна младост
свиреп го куршум в' срце погоди,
со знаме во рака, ура, ура.
Свиреп го куршум в' срце погоди,
со знаме во рака, напред, напред.

Збогум, проштавај, млади јунаку,
з'ш скоро слобода ќе изгреит
над Македонија, ура, ура.
Наскоро слобода ќе изгреит
над Македонија, напред, напред.

Omarno zheshko sonce

Omarno zheshko sonceto greit
i nikoj na zemjata ne smeit
ochi da otvorit, ura, ura.
I nikoj na zemjata ne smeit
ochi da otvorit, napred, napred.

Ja narod crneit, tamu na bregot
i nokjta angel jasno vikashe:
„O Bozhe, do koga i do koga“?
I nokjta angel jasno vikashe:
„O Bozhe, do koga i do Boga“?

Ej tamu Smilevo, borba nastana
so petstotin'godishniot tiran
krv kje se izleit, ura, ura.
So petstotin'godishniot tiran
krv kje se izleit, napred, napred.

I denes male, mladiot junak,
se frli na krvozhedniot tiran,
za da se odmazdit, ura, ura.
Se frli na krvozhedniot tiran,
za da se odmazdit, napred, napred.

No i za zhalost, ugasna mladost
svirep go kurshum v' srce pogodi,
so zname vo raka, ura, ura.
Svirep go kurshum v' srce pogodi,
so zname vo raka, napred, napred.

Zbogum, proshtavaj, mladi junaku,
z'sh skoro sloboda kje izgreit
nad Makedonija, ura, ura.
Naskoro sloboda kje izgreit
nad Makedonija, napred, napred.Date added: 12.08.2009
Popularity: 6308
Rating: 4 from 5 votes