Кинисав да одам

Kinisav da odam

Кинисав да одам

Кинисав да одам,
во Костур на гости.
Деверот ми викна:
- „Врати се невесто“.

Врати се невесто,
момчето ти дојде.
Момчето ти дојде,
дома не те најде.

Промена ти сака,
кошулата бела.
Кошулата бела,
ич не заносена.

Вечера ти сакат,
кокошка печена.
Кокошка печена,
ич не донесена.

Kinisav da odam

Kinisav da odam,
vo Kostur na gosti.
Deverot mi vikna:
- „Vrati se nevesto“.

Vrati se nevesto,
momcheto ti dojde.
Momcheto ti dojde,
doma ne te najde.

Promena ti saka,
koshulata bela.
Koshulata bela,
ich ne zanosena.

Vechera ti sakat,
kokoshka pechena.
Kokoshka pechena,
ich ne donesena.

I was preparing to go

I was preparing to go
to Kostur on a visit.
My borther-in-law said:
- "Come back, bride-to-be".

Come back, bride-to-be,
your boyfriend came.
Your boyfriend came
he didn't find you at home.

He wants you to give him clothes,
the white shirt.
The white shirt
that is brand new.

He wants a dinner from you
a roasted chicken.
A roasted chicken
that is still young.Date added: 12.08.2009
Popularity: 6757
Rating: 4 from 5 votes