Детенце мало

Detence malo

Детенце мало

Детенце мало, с' погледот бистар,
без грижи и без јадови.
На тебе има насмевка блага,
сè ти се чини весело.

Весело мило мајкино чедо,
само со песни заспиваш.
Во себе имаш безгрижен живот,
а ништо дете не разбираш.

Младоста свети в' лицето твое,
усните в' осмех ти играат.
Уште си мало, невино мало,
си гледаш мајка, го гледаш небото.

А јаска слуга, измачен, беден
в' планини, в' поле, ливаѓе.
В' палати, в' сараи и кај чорбаџии,
нем слуга на измамници.

Прости ми, темницо, лажна и мрачна,
во тебе гнијат херои.
Тука болести страшни добиваат,
сè млади јунаци, Македонци.

Detence malo

Detence malo, s' pogledot bistar,
bez grizhi i bez jadovi.
Na tebe ima nasmevka blaga,
sè ti se chini veselo.

Veselo milo majkino chedo,
samo so pesni zaspivash.
Vo sebe imash bezgrizhen zhivot,
a nishto dete ne razbirash.

Mladosta sveti v' liceto tvoe,
usnite v' osmeh ti igraat.
Ushte si malo, nevino malo,
si gledash majka, go gledash neboto.

A jaska sluga, izmachen, beden
v' planini, v' pole, livagje.
V' palati, v' sarai i kaj chorbadzhii,
nem sluga na izmamnici.

Prosti mi, temnico, lazhna i mrachna,
vo tebe gnijat heroi.
Tuka bolesti strashni dobivaat,
sè mladi junaci, Makedonci.Date added: 12.08.2009
Popularity: 6218
Rating: 3.5 from 2 votes