Смилево славно в' оган гори

Smilevo slavno v' ogan gori

Смилево славно в' оган гори

Топовите грмат, татни земјата
пламен се дига до небото.
Жалете браќа, браќа славјани
Смилево славно в' оган гори.

Жените плачат, пиштат децата,
моми се кријат во беспокој.
Наспроти стои Даме Груев,
верна дружина командува.

Удрете браќа, не се плашете,
скоро ќе падне овој тиран.
И на ова царство ќе достоеме,
на таја пуста тиранија.


# # # (Друга верзија) # # #


Зора зазори, сонце изгреват

Зора зазори, сонце изгреват,
со румен пламен небо покри.
Топови грмат, татнит земјата,
Смилево славно в' огон горит.

Жените плачат, пиштат децата,
моми се кријат во беспокој.
На чело стојат Груев, Сугарев,
верна дружина командувет.

Држ'те се браќа, не се боите,
скоро ќе паднит овој тиран
и туѓо царство не ќе постоит
во наша мила татковина. 

Smilevo slavno v' ogan gori

Topovite grmat, tatni zemjata
plamen se diga do neboto.
Zhalete brakja, brakja slavjani
Smilevo slavno v' ogan gori.

Zhenite plachat, pishtat decata,
momi se krijat vo bespokoj.
Nasproti stoi Dame Gruev,
verna druzhina komanduva.

Udrete brakja, ne se plashete,
skoro kje padne ovoj tiran.
I na ova carstvo kje dostoeme,
na taja pusta tiranija.


# # # (Druga verzija) # # #


Zora zazori, sonce izgrevat

Zora zazori, sonce izgrevat,
so rumen plamen nebo pokri.
Topovi grmat, tatnit zemjata,
Smilevo slavno v' ogon gorit.

Zhenite plachat, pishtat decata,
momi se krijat vo bespokoj.
Na chelo stojat Gruev, Sugarev,
verna druzhina komanduvet.

Drzh'te se brakja, ne se boite,
skoro kje padnit ovoj tiran
i tugjo carstvo ne kje postoit
vo nasha mila tatkovina. Date added: 12.08.2009
Popularity: 10305
Rating: 4.55 from 20 votes