Песна за Караџата

Pesna za Karadzhata

Песна за Караџата

Облак се вие, орлите пиштат,
планини пеат за Караџата.
Запеј ми, запеј Кожув планино
старата песна за Караџата.

Ја кажи, кажи, а бре Караџа,
до каде је Македонија?
Ето таму горе, Кумановско поле
Охрид, Битола, дур' до Пирина.

Шчици се бичат, спици се прават,
на Македонци во нокти клават,
в' огинот гори, железо се топи,
на Македонци под мишки клават.

Ја кажи, кажи, а бре Караџа,
до каде е Македонија?
Ето таму долу, Прилеп, Кавадарци
Неготино, Дојран, дур' до Солуна.

Ај нека знаје цела Европа,
до каде е Македонија:
ето тамо горе, Тетовско поле,
Гостивар, Струга, дур' до Кичево.

Има ли уште кој да не знае
каде е Македонската земја?

Pesna za Karadzhata

Oblak se vie, orlite pishtat,
planini peat za Karadzhata.
Zapej mi, zapej Kozhuv planino
starata pesna za Karadzhata.

Ja kazhi, kazhi, a bre Karadzha,
do kade je Makedonija?
Eto tamu gore, Kumanovsko pole
Ohrid, Bitola, dur' do Pirina.

Shchici se bichat, spici se pravat,
na Makedonci vo nokti klavat,
v' oginot gori, zhelezo se topi,
na Makedonci pod mishki klavat.

Ja kazhi, kazhi, a bre Karadzha,
do kade e Makedonija?
Eto tamu dolu, Prilep, Kavadarci
Negotino, Dojran, dur' do Soluna.

Aj neka znaje cela Evropa,
do kade e Makedonija:
eto tamo gore, Tetovsko pole,
Gostivar, Struga, dur' do Kichevo.

Ima li ushte koj da ne znae
kade e Makedonskata zemja?Date added: 12.08.2009
Popularity: 8600
Rating: 4.52 from 31 votes