Јас кога бев овчарче

Jas koga bev ovcharche

Јас кога бев овчарче

Јас кога бев овчарче
и овци си пасев,
бев многу благодарен,
макар и сиромав.

Штом зора зазореше
и терав надвор јас,
низ гората си свирев
од лек понекогаш.

И сега кога гледам
овчарче мало јас,
не знам зшчо заминувам
и одам на цел пат.

Кој не ме видел, пиле, пиле
тој не ме знае,
вервај ме пиле, пиле шарено.

Jas koga bev ovcharche

Jas koga bev ovcharche
i ovci si pasev,
bev mnogu blagodaren,
makar i siromav.

Shtom zora zazoreshe
i terav nadvor jas,
niz gorata si svirev
od lek ponekogash.

I sega koga gledam
ovcharche malo jas,
ne znam zshcho zaminuvam
i odam na cel pat.

Koj ne me videl, pile, pile
toj ne me znae,
vervaj me pile, pile shareno.Date added: 12.08.2009
Popularity: 6323
Rating: 4.75 from 8 votes