Грозен гавран

Grozen gavran

Грозен гавран

Над мене грозен гавран лета,
во кљунот десна рака носи,
на неа златен прстен блеска,
т'гата страшна ме мачит.

Кажи, ој птицо, црна ти
каде ја најде таја рака?
Со овој прстен на мене познат
од најубав спомен драг?

Прозбори гавран, проклет и црн:
од Криволак се враќам јас.
Голема битка, битка таму стана,
на бој свидетел бев јас.

Таму се пушки биеја без број,
прелетав јас храбро, смел.
Гранати паѓат в' црната земја,
војнички тела ронеја.

Течете солзи во потоци,
з'шчо моето либе
лежи в' гроб осамотен,
не ќе се врати при мене.

Grozen gavran

Nad mene grozen gavran leta,
vo kljunot desna raka nosi,
na nea zlaten prsten bleska,
t'gata strashna me machit.

Kazhi, oj ptico, crna ti
kade ja najde taja raka?
So ovoj prsten na mene poznat
od najubav spomen drag?

Prozbori gavran, proklet i crn:
od Krivolak se vrakjam jas.
Golema bitka, bitka tamu stana,
na boj svidetel bev jas.

Tamu se pushki bieja bez broj,
preletav jas hrabro, smel.
Granati pagjat v' crnata zemja,
vojnichki tela roneja.

Techete solzi vo potoci,
z'shcho moeto libe
lezhi v' grob osamoten,
ne kje se vrati pri mene.Date added: 12.08.2009
Popularity: 7213
Rating: 4.28 from 18 votes