Алија со тамбурата

Alija so tamburata

Алија со тамбурата

А бре, Алија море, делија,
а бре, Алија море, делија,
ни татко имаш Али, ни мајка,
само една пуста, џанам, тамбура.
Што е ова чудо Али од тебе,
цело село викат Али по тебе?

Цело село викат Али по тебе,
цело село викат Али по тебе,
дека си ги мамел Али момите
и калешите, џанам, невести.
И калешите, џанам, невести,
и тие сироти вдовици.

Цело село чинит џанам давија,
давија џанам кај кадијата.
Кадијата ми го Али повика
и почна кадијата да судит.
И почна кадијата да судит,
Алија почна, џанам, да свирит.

Тогаш ми извикал кадијата,
алал ти биле џанам момите!
И калешите, џанам, невести,
и тие сироти вдовици.
И калешите, џанам, невести,
и тие сироти вдовици.

Alija so tamburata

A bre, Alija more, delija,
a bre, Alija more, delija,
ni tatko imash Ali, ni majka,
samo edna pusta, dzhanam, tambura.
Shto e ova chudo Ali od tebe,
celo selo vikat Ali po tebe?

Celo selo vikat Ali po tebe,
celo selo vikat Ali po tebe,
deka si gi mamel Ali momite
i kaleshite, dzhanam, nevesti.
I kaleshite, dzhanam, nevesti,
i tie siroti vdovici.

Celo selo chinit dzhanam davija,
davija dzhanam kaj kadijata.
Kadijata mi go Ali povika
i pochna kadijata da sudit.
I pochna kadijata da sudit,
Alija pochna, dzhanam, da svirit.

Togash mi izvikal kadijata,
alal ti bile dzhanam momite!
I kaleshite, dzhanam, nevesti,
i tie siroti vdovici.
I kaleshite, dzhanam, nevesti,
i tie siroti vdovici.Date added: 13.08.2009
Popularity: 7063
Rating: 4.56 from 9 votes