Сум се родил мераклија

Sum se rodil meraklija

Сум се родил мераклија

Сум се родил мераклија
мераклија баш бекрија.
Сум се родил мераклија
на виното, ем ракија.
Сум се родил мераклија
на виното, ем ракија.

Ко ќе умрам ил загинам
во визбата ставете ме,
со ракија измијте ме,
а со вино напијте ме.
Со ракија измијте ме,
а со вино напијте ме.

Погреб да ми направите,
нека бувнат тапаните.
Нека бувнат тапаните,
тапаните ем зурлите.
Нека бувнат тапаните,
тапаните ем зурлите.

Да ме вие закопате
во лозјето под сливите.
Штом се родив мераклија,
на виното ем ракија.
Штом умирам мераклија,
на виното ем ракија.

Sum se rodil meraklija

Sum se rodil meraklija
meraklija bash bekrija.
Sum se rodil meraklija
na vinoto, em rakija.
Sum se rodil meraklija
na vinoto, em rakija.

Ko kje umram il zaginam
vo vizbata stavete me,
so rakija izmijte me,
a so vino napijte me.
So rakija izmijte me,
a so vino napijte me.

Pogreb da mi napravite,
neka buvnat tapanite.
Neka buvnat tapanite,
tapanite em zurlite.
Neka buvnat tapanite,
tapanite em zurlite.

Da me vie zakopate
vo lozjeto pod slivite.
Shtom se rodiv meraklija,
na vinoto em rakija.
Shtom umiram meraklija,
na vinoto em rakija.Date added: 13.08.2009
Popularity: 8642
Rating: 4.8 from 15 votes